ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ปรัชญา
     วิสัยทัศน์นำหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา

วิสัยทัศน์
    มุ่งพัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการให้บริการทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลย เพื่อผลิตกำลังคน ให้ได้มาตรฐานสากล และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเชียน

พันธกิจ
    1. จัด ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
    2. จัดยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
    3. จัดขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
    4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
    5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
    6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
    7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

อัตลักษณ์
    ฝีมือดี กีฬาเด่น

อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม
    ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ

จุดเด่น
    1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณ์ฑ์ที่กำหนดตามชั้นปี
    2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
    3. ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและสถานประกอบการ

ค่านิยม
    สุภาพ สามัคคี รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำจิตอาสา ช่วยกันพัฒนาให้สถานศึกษามุ่งสู่สากล

สมรรถนะ
    1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
    2. นำผลการวิจัยมาพัฒนางานอาชีพ
    3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

เป้าประสงค์
    1. เพื่อพัฒนาการเรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
    2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และให้บริการแก่ชุมชน
    3. เพื่อการติดตามกำกับดูแลผู้เรียนลดปัญหาการออกกลางคันและเพิ่มปริมาณผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
    4. เพื่อทำความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
    1. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
    2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
    3. ครู มีคุณภาพ คุณวุฒิ ตรงตามสาขาที่สอน
    4. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและท้องถิ่นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
    5. มีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทั่วถึง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น