โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
เปิดดู
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
30204 - เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
30201 - การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
อุตสาหกรรม
30121 - โยธา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
อุตสาหกรรม
30105 - อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
อุตสาหกรรม
30104 - ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
อุตสาหกรรม
30102 - เทคนิคการผลิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
อุตสาหกรรม
30101 - เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
20204 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
20201 - การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
อุตสาหกรรม
20106 - ช่างก่อสร้าง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
อุตสาหกรรม
20105 - ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
อุตสาหกรรม
20104 - ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
อุตสาหกรรม
20103 - ช่างเชื่อมโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
อุตสาหกรรม
20102 - ช่างกลโรงงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
อุตสาหกรรม
20101 - ช่างยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3204 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3201 - การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
อุตสาหกรรม
3121 - โยธา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
อุตสาหกรรม
3105 - อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
อุตสาหกรรม
3104 - ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
อุตสาหกรรม
3102 - เทคนิคการผลิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
อุตสาหกรรม
3101 - เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2204 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2201 - การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
อุตสาหกรรม
2106 - ช่างก่อสร้าง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
อุตสาหกรรม
2105 - ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
อุตสาหกรรม
2104 - ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
อุตสาหกรรม
2103 - ช่างเชื่อมโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
อุตสาหกรรม
2102 - ช่างกลโรงงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
อุตสาหกรรม
2101 - ช่างยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3201 - การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
อุตสาหกรรม
3105 - อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
อุตสาหกรรม
3104 - ไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
อุตสาหกรรม
3101 - เครื่องกล