ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมชุมชนและจิตอาสา
 24-01-2022

64-01-19 ลูกเสือจิตอาสาบ้านวัดโรงเรียน

 14-01-2022

โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 09-09-2021

บันทึกข้อตกลงDLTV R Service 2564

 09-09-2021

กิจกรรมfix it center ประจำปีการศึกษา 2564

 15-09-2021

ทำนาปลูกข้าวสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงวันแม่แห่งชาติ2564

 05-09-2021

กิจกรรมปล่อยพันธืูสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 2564

 26-11-2020

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน

 23-11-2020

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

 09-11-2020

กฐินสามัคคีอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

 26-10-2020

มอบอุปกรณ์กดเจล ทำบันทึกความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

 20-10-2020

fix it center ตำบลหินกองและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับเทศบาลหินกอง

 30-10-2020

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ พัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 18-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างก่อสร้าง-โยธา ปีการศึกษา 2563

 21-10-2020

โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ตำบล น้ำคำ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

fix it center ณ อบต.นาใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการอาชีวะอาสา วันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

fix it center ณ อบต.เมืองจำปาขัน ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2562


1 2