ประมวลภาพ กิจกรรม


  26-10-2020
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่1 2563

  26-10-2020
โครงการเสริมทักษะความเสี่ยงจากปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2563

  21-10-2020
กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

  20-10-2020
กิจกรรม วันวิทยาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

  20-10-2020
ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

  20-10-2020
fix it center ตำบลหินกองและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับเทศบาลหินกอง

  20-10-2020
ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

  20-10-2020
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ2563

  19-10-2020
พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  20-10-2020
นิเทศติดตามสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 2563

  19-10-2020
เขียนแผนปฏิบัติการองค์การนักศึกษาประจำ ปีการศึกษา2563

  19-10-2020
23ปีวันคลายสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

  19-10-2020
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหินกอง

  30-10-2020
ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ พัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

  18-10-2020
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับรองการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563

  19-10-2020
อบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยและทำความสะอาด ปีการศึกษา 2563

  19-10-2020
โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานซ่อมเครื่องขยายเสียง 2563

  19-10-2020
โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานบริการจักรยานยนต์ ปีการศึกษา 2563

  21-10-2020
โครงการจัดทำเจลล้างมือจากสมุนไพร ปีการศึกษา 2563

  18-10-2020
โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างก่อสร้าง-โยธา ปีการศึกษา 2563

  21-10-2020
โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก ประจำปีการศึกษา

  21-10-2020
พิธียกเสาเองโดมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภมิ ประจำปี 2563

  19-10-2020
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 256

  21-10-2020
โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น บัญชีธุรกิจบริการ ประจำปีการศึกษา 2563

1 2 3 4