ประมวลภาพ กิจกรรม


  21-10-2020
โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานช่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

  21-10-2020
โครงการ เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา2563

  21-10-2020
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ตำบล น้ำคำ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

  21-10-2020
นิทรรศการแสดงผลงาน โครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

  18-10-2020
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

  14-07-2020
โครงการประชุมสัมนาครูแนะแนว ปีการศึกษา 2563

  21-10-2020
โครงการเตรียมความพร้อม V-NET ประจำปีการศึกษา 2563

  20-10-2020
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปี 2563

  13-07-2020
การแข่งขันกีฬาและสันทนาการภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

  02-07-2020
ทอดผ้าป่าสามัคคี 22 ปี เทคนิคสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2562

  23-06-2020
วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

  19-06-2020
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา

  21-10-2020
fix it center ณ อบต.นาใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

  15-06-2020
การแข่งขันกีฬา อาชีวะเกส์ครั้งที่ 14 เซปัก-ตะกร้อ ประจำปีการศึกษา 2562

  15-06-2020
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  15-06-2020
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

  09-06-2020
นิเทศการฝึกประสบการณ์ นักเรียนนักศึกษาในเขตปริมณทล ประจำปีการศึกษา 2562

  20-10-2020
อบรม เขียนแผนปฏิบัติการองค์การและชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

  05-06-2020
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

  05-06-2020
โครงการแนะแนวสัญจร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2562

1 2 3 4