ประมวลภาพ กิจกรรม


  21-10-2020
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ และปีใหม่ไทย ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
พิธีเปิดศูนย์วันสงกรานต์ ณ เทศบาลหินกอง ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการอาชีวะอาสา วันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
fix it center ณ อบต.เมืองจำปาขัน ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
ประเมินสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
กีฬาอาชีวสัมพันธ์ 202 เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
กิจกรรมจัดนิทรรศการโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการอบรมระยะสั้น วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2562

  21-10-2020
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
เตรียมความพร้อม V-NET ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ประจำปี 2562

  21-10-2020
วันครูแห่งช่าติ วิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

  21-10-2020
กิจกรรมโครงการ การแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ประจำปี 2562

  21-10-2020
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ ประจำปี 2562

  21-10-2020
กิจกรรมประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกีฬาสัมพันธ์ 2562

1 2 3 4