• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
 • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
 • Call us (043) 556-399
   >> กิจกรรม
ประมวลภาพ กิจกรรม
 • กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563 ...
 • กิจกรรม วันวิทยาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563...
 • ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563...
 • fix it center ตำบลหินกองและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับเทศบาลหินกอง...
 • ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563...
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ2563...
 • พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
 • นิเทศติดตามสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 2563...
 • เขียนแผนปฏิบัติการองค์การนักศึกษาประจำ ปีการศึกษา2563...
 • 23ปีวันคลายสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ...
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหินกอง...
 • โครงการลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ พัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 25...
 • การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับรองการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563...
 • อบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยและทำความสะอาด ปีการศึกษา 2563...
 • โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานซ่อมเครื่องขยายเสียง 2563...
 • โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานบริการจักรยานยนต์ ปีการศึกษา 2563...
1 2 3 4 5