ประมวลภาพ กิจกรรม


  24-10-2021
ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ปีการศึกษา 2564

  26-10-2021
บวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

  09-09-2021
บันทึกข้อตกลงDLTV R Service 2564

  09-09-2021
กิจกรรมfix it center ประจำปีการศึกษา 2564

  15-09-2021
ทำนาปลูกข้าวสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงวันแม่แห่งชาติ2564

  05-09-2021
กิจกรรมปล่อยพันธืูสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 2564

  15-09-2021
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒๕๖๔

  22-09-2021
มอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา 2563

  22-09-2021
โครงการแนะแนวอาชีพศึกษาต่อ 2563

  22-09-2021
นิทรรศการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ 2563

  04-01-2021
กีฬาสันทนาการภายในสถานศึกษา 2563

  09-09-2021
โครงการ Merry Chrismas ประจำปีการศึกษา 2563

  04-01-2021
กีฬา 202 เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

  04-01-2021
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

  28-12-2020
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

  14-12-2020
พิธีถวายสดุดีบิดาลูกเสือไทย 2563

  26-11-2020
ระยะสั้น รร สุวรรณภูมิพทยไพรศาล

  26-11-2020
หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน

  23-11-2020
หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

  23-11-2020
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2563

  23-11-2020
ประเพณีวันลอยกระทง;วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2653

  23-11-2020
พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสามสี)และประดับเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก 256

  23-11-2020
สอนระยะสั้นแผนกวิชาไฟฟ้า โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ประจำปี2563

  23-11-2020
คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงานทักษะการพัฒนา ลีลาศ ประจำปี 2563

1 2 3 4 5