• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
 • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
 • Call us (043) 556-399
   >> กิจกรรม
ประมวลภาพ กิจกรรม
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔...
 • พิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓...
 • โครงการแนะแนวอาชีพศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓...
 • โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา๒๕๖๓...
 • กีฬาสันทนาการภายในสถานศึกษา 2563...
 • Merry Chrismas 2563...
 • กีฬา 202 เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563...
 • วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓...
 • ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...
 • พิธีถวายสดุดีบิดาลูกเสือไทย 2563...
 • ระยะสั้น รร สุวรรณภูมิพทยไพรศาล...
 • หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน...
 • หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย...
 • อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2563...
 • ประเพณีวันลอยกระทง;วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2653...
 • พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสามสี)และประดับเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก 256...
1 2 3 4 5 6