• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
 • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
 • Call us (043) 556-399
   >> กิจกรรม
กิจกรรมชุมชนและจิตอาสา
 • fix it center ตำบลหินกองและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับเทศบาลหินกอง...
 • โครงการลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ พัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 25...
 • โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างก่อสร้าง-โยธา ปีการศึกษา 2563...
 • โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ตำบล น้ำคำ ประจำปีการศึกษา 2562...
 • fix it center ณ อบต.นาใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562...
 • โครงการอาชีวะอาสา วันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562...
 • โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562...
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562...
 • fix it center ณ อบต.เมืองจำปาขัน ประจำปีการศึกษา 2562...
 • โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2562...
1