ประมวลภาพ กิจกรรมชุมชนและจิตอาสา


  09-09-2021
บันทึกข้อตกลงDLTV R Service 2564

  09-09-2021
กิจกรรมfix it center ประจำปีการศึกษา 2564

  15-09-2021
ทำนาปลูกข้าวสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงวันแม่แห่งชาติ2564

  05-09-2021
กิจกรรมปล่อยพันธืูสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 2564

  26-11-2020
หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน

  23-11-2020
หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

  09-11-2020
กฐินสามัคคีอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

  26-10-2020
มอบอุปกรณ์กดเจล ทำบันทึกความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

  20-10-2020
fix it center ตำบลหินกองและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับเทศบาลหินกอง

  30-10-2020
ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ พัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

  18-10-2020
โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างก่อสร้าง-โยธา ปีการศึกษา 2563

  21-10-2020
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ตำบล น้ำคำ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
fix it center ณ อบต.นาใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการอาชีวะอาสา วันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
fix it center ณ อบต.เมืองจำปาขัน ประจำปีการศึกษา 2562

  21-10-2020
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2562

1