• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
 • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
 • Call us (043) 556-399
   >> กิจกรรม
กิจกรรมภายใน
 • กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563 ...
 • กิจกรรม วันวิทยาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563...
 • ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563...
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ2563...
 • นิเทศติดตามสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 2563...
 • เขียนแผนปฏิบัติการองค์การนักศึกษาประจำ ปีการศึกษา2563...
 • 23ปีวันคลายสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ...
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหินกอง...
 • การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับรองการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563...
 • พิธียกเสาเองโดมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภมิ ประจำปี 2563...
 • ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562...
 • เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562...
 • โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2562...
 • ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562...
 • เตรียมความพร้อม V-NET ประจำปีการศึกษา 2562...
 • โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ประจำปี 2562...
1 2