ประมวลภาพ กิจกรรมภายใน


  30-03-2021
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  30-03-2021
พิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  30-03-2021
โครงการแนะแนวอาชีพศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  30-03-2021
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา๒๕๖๓

  04-01-2021
กีฬาสันทนาการภายในสถานศึกษา 2563

  04-01-2021
Merry Chrismas 2563

  04-01-2021
กีฬา 202 เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

  28-12-2020
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

  14-12-2020
พิธีถวายสดุดีบิดาลูกเสือไทย 2563

  26-11-2020
ระยะสั้น รร สุวรรณภูมิพทยไพรศาล

  23-11-2020
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2563

  23-11-2020
พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสามสี)และประดับเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก 256

  23-11-2020
สอนระยะสั้นแผนกวิชาไฟฟ้า โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ประจำปี2563

  23-11-2020
คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงานทักษะการพัฒนา ลีลาศ ประจำปี 2563

  23-11-2020
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.ที่จะออกฝึกงาน ประจำปี 2563

  26-10-2020
โครงการอบรมทักษะพัฒนา ฝีมือช่าง ประจำปีการศึกษา 2563

  26-10-2020
โครงการปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2563

  26-10-2020
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่1 2563

  26-10-2020
โครงการเสริมทักษะความเสี่ยงจากปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2563

  21-10-2020
กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

  20-10-2020
กิจกรรม วันวิทยาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

  20-10-2020
ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

  20-10-2020
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ2563

  20-10-2020
นิเทศติดตามสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 2563

1 2