บวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

  15-09-2021
  000032

1