อบรมสัมมนา เขียนแผนปฏิบัติการองค์การฯ
update 01-08-2019
วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขียนแผนปฏิบัติการองค์การ และชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1 2 3 4 5 6 7

View 000073