วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒
update 01-08-2019
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ บ้านส้มโฮง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next »

View 000312