ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
update 30-09-2019
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา หลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระบบปกติและระบบทวิภาคี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

1 2 3 4

View 000141