แผนกวิชา

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาการบัญชี

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาการบัญชี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชายานยนต์

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชายานยนต์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาโลหะการ

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาโลหะการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาก่อสร้าง

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาก่อสร้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา