กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ 

                             ภารกิจที่  1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษ

                กลยุทธ์ที่  1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

                กลยุทธ์ที่  2.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

                             ภารกิจที่   2.  พัฒนาการจัดการเรียนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี

                กลยุทธ์ที่  1.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

                กลยุทธ์ที่  2.  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

                กลยุทธ์ที่  3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ