ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
เรื่อง ชะลอหรืองดูการส่งตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จนกว่าสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จะบรรเทาลง
 
View 000129

©Copyrights 2018 - 2020 www.swtc.ac.th
www.swtc.ac.th web by thanet kankaew swtc101@gmail.com