ประกาศถึงผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
1. นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา สามารถดูรายชื่อได้ที่
ปวช. >>> https://drive.google.com/open…
ปวส. >>> https://drive.google.com/open…

2. นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา สามารถติดต่อขอรับเอกสารการจบการศึกษาได้ที่แผนกวิชาของตนเอง

3. นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ที่ติดต่อขอรับเอกสารต้องแต่งกายถูกระเบียบของสถานศึกษาและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่เป็นสถานการณ์ที่ต้องควบคุมการแพร่ระบาดในปัจจุบัน
View 000176

©Copyrights 2018 - 2020 www.swtc.ac.th
www.swtc.ac.th web by thanet kankaew swtc101@gmail.com