รับสมัครโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านดิจิทัล

update 01-08-2562

		  
ด้วยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จะดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านดิจิทัลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สอศ. เพื่อขับเคลือนสู่ระบบราชการ 4.0 ตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ.โรงแรมในเขตจังหวัดปทุมธานีหรือปริมณฑล ให้แก่ ข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มีความรุ้ ทักษะ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านดิจิทัล ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน บุคลากรที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสมัครเข้าอบรมโดยกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ http://bit.ly/digbpcd62 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผุ้เข้าอบรม คาพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากงบประมาณสถานศึกษาต้นสังกัด ส่วนค่าที่พัก เบิกจากงบประมาณโครงการ อนึ่งขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้จากเว็บไซต์ http://bpcd.vec.go.th 
      
    
      
      
     
      
      
      


View 000088