รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และตำแหน่ง แม่บ้าน

update 07-10-2562

		  
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง แม่บ้าน ๑ อัตรา จึงอาศัยอำนาจตามการสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑๐๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่เบิกจ่ายเงินโดยตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด และสถานศึกษาที่เบิกจ่ายเงิน โดยตรงกับกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการเงิน) ข้อ ๑๕ การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินนอกงบประมาณ รายละเอียด ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
      
    
      
      
     
      
      
      

		  

		  


View 000092