ข้อมูลบุคลากร


นางสาวณัฏยา ผาน้ำคำ

ครู พนักงานราชการ

นางสาวมัลลิกา เหมาชัย

ครู พนักงานราชการ

นางญา อุดมทรัพย์

ครู พนักงานราชการ

นางสาวเนตรนภา โพธินาม

ครู พนักงานราชการ

ว่าที่ร.ต.ศุภชัย ยาโสภา

ครู พนักงานราชการ

นายสุวัฒน์ชัย เสมอวัน

ครู พนักงานราชการ

นายอภิชาติ มะลาไวย์

ครู พนักงานราชการ

นายภาสกร ศรีขาว

ครู ผู้ช่วย

ว่าที่ร.ต.จรัญ มาเล

ครู พนักงานราชการ

นายชินสิงห์ เวียงวะลัย

ครู พนักงานราชการ

นายศตวรรษ ทองรัตน์

ครู พนักงานราชการ

นายอุทัย รัตถา

ครู พนักงานราชการ

นายอุทัย ลาภา

ครู พนักงานราชการ

ว่าที่ร.ท.พีระพัฒน์ คำหงษ์

ครู พนักงานราชการ

นายพลกฤต พรรณะ

ครู พนักงานราชการ

นายนิกร คำลุม

ครู ผู้ช่วย

[ บุคลากรทั้งหมด ]