title

นายอำนาจ สังข์ทอง


( ผู้อำนวยการ )
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

title

นายบัญชา หวานใจ


( รองผู้อำนวยการ )
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- ฝ่ายวิชาการ

title

นายบุญตา เศษโถ


( รองผู้อำนวยการ )
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

title

นางสุชาดา เคหะดิษฐ์


( รองผู้อำนวยการ )
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา