คู่มือการใช้งานโปรแกรม

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
การใช้โปรแกรม zoom เบื้องต้น

เปิด คู่มือ การใช้โปรแกรม zoom เบื้องต้น


การใช้โปรแกรม Microsoft Teams เบื้องต้น

เปิด คู่มือ การใช้โปรแกรม Microsoft Teams เบื้องต้น


การใช้โปรแกรม google Hangouts Meet เบื้องต้น

เปิด คู่มือ การใช้โปรแกรม google Hangouts Meet เบื้องต้น©Copyrights 2018 - 2020 www.swtc.ac.th
www.swtc.ac.th web by thanet kankaew swtc101@gmail.com