ครู บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุพัตรา ทองรัตน์
    ตำแหน่ง :: ลูกจ้างชั่วคราว
    แผนกวิชา ::
    หน้าที่พิเศษ :: เจ้าหน้าที่งานวัดผลเเละประเมินผล / เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: supattra .chuha@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2023 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew