สมัครเรียนออนไลน์

(ปีการศึกษา 1/2567)ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
เทียบเท่า

สมัครเรียน


ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
เทียบเท่า

สมัครเรียน


จบไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
เทียบเท่า
ทำงานภาครัฐหรือเอกชน มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่สมัคร ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

สมัครเรียน© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew