• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
  • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
  • Call us (043) 556-399

ประมวลภาพ กิจกรรม

  • กีฬาสันทนาการภายในสถานศึกษา 2563
  • Merry Chrismas 2563
  • กีฬา 202 เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
  • วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
  • ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
  • พิธีถวายสดุดีบิดาลูกเสือไทย 2563
  • ระยะสั้น รร สุวรรณภูมิพทยไพรศาล
  • หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน

ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ