ประมวลภาพกิจกรรม
 26-10-2021

บวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

 09-09-2021

บันทึกข้อตกลงDLTV R Service 2564

 09-09-2021

กิจกรรมfix it center ประจำปีการศึกษา 2564

 15-09-2021

ทำนาปลูกข้าวสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงวันแม่แห่งชาติ2564

 05-09-2021

กิจกรรมปล่อยพันธืูสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 2564

 15-09-2021

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒๕๖๔

 22-09-2021

มอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา 2563

 22-09-2021

โครงการแนะแนวอาชีพศึกษาต่อ 2563

 22-09-2021

นิทรรศการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ 2563

 04-01-2021

กีฬาสันทนาการภายในสถานศึกษา 2563

 09-09-2021

โครงการ Merry Chrismas ประจำปีการศึกษา 2563

 04-01-2021

กีฬา 202 เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ระบบสารสนเทศ