ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


MOE SAFETY CENTER
สถานศึกษาปลอดภัย
เข้าสู่ระบบ


เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

นายบุญตา เศษโถ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายปัญญา มะธิปิไข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายปัญญา มะธิปิไข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางณริญรชา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
bootstrap carousel
12
แผนกวิชา
476
นักเรียน ปวช.
258
นักศึกษา ปวส.
4
ผู้บริหาร
40
ครูผู้สอน
17
บุคลากรสนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 19-06-2566

 02-01-2024

โครงการ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและห้องเรียนอาชีพ 75 ชั่วโมง แผนกวิชาช่างยนต์ ณ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา

 02-01-2024

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2566

 02-01-2024

ตรวจสอบและตรวจรับ บ้านพักครู

 02-01-2024

เลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการและครูผู้ช่วย

 02-01-2024

ต้อนรับรองผู้อำนวยการและครูผู้ช่วย

 02-01-2024

ประชุมงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

 02-01-2024

ศึกษาดูงาน อวท. จากโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

 02-01-2024

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2566 งานอาชีวศึกษาระบบภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 02-01-2024

โครงการห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 10-05-2024

สอบปลายภาค

 02-01-2024

โครงการลงนามกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566

 02-01-2024

โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ