• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
  • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
  • Call us (043) 556-399
เอกสารดาวน์โหลด

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประมวลภาพ กิจกรรม

  • กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563
  • กิจกรรม วันวิทยาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563
  • ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
  • fix it center ตำบลหินกองและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับเทศบาลหินกอง
  • ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ2563
  • พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • นิเทศติดตามสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 2563

ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ