Image Slider
 ข่าว-ประชาสัมพันธ์   [ อ่านทั้งหมด ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน   ... more
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และตำแหน่ง แม่บ้าน   ... more
เชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอน   ... more
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งเตือนภัย พายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น)   ... more
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รับสมัครโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านดิจิทัล   ... more
เชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ.2562   ... more
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   ... more
 
 
 กิจกรรมวิทยาลัยฯ   [ อ่านทั้งหมด ]

บุคลากร

ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

บุคลากร ครู

ราชการครู/ พนักงานราชการ /ครูอัตราจ้าง

บุคลากร เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน

องค์การนักศึกษา

องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นักเรียน ปวช.

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผู้เรียน ระดับอื่นๆ

หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ หลักสูตรอื่นๆ

บุคลากรทั้งหมด

บุคลากรทั้งหมด จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน

รอบรั้ววิทยาลัยฯ

ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลประวัติสถานศึกษา ลักษณะชุมชน ปรัชญาสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สีประจำวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ข้อมูลงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ สิ่งปลูกสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน ประเภทวิชาที่เปิดสอน สาขาวิชาที่เปิดสอน

ข้อมูลครุภัณฑ์

เครื่องมือการสอน อุปกรณ์ สิ่งของ สื่อในการสอน เครื่องมือใช้งานต่างๆ

ข้อมูลสถานประกอบการ

สถานประกอบการ ความร่วมมือระหว่างองค์กร สถานที่บริการ หน่วยงานต่างๆ

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลทั่วไป สถิติ ภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลผลงานผู้เรียน

โครงการ สิ่งประดิษฐ รางวัล การประกวดแข่งขัน

ข้อมูลผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย ผลงานด้านวิชาการ

สมัครเรียนออนไลน์

สมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเรียนออนไลน์


แผนกวิชา

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาการบัญชี

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาการบัญชี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชายานยนต์

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชายานยนต์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาโลหะการ

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาโลหะการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาก่อสร้าง

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาก่อสร้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

Adress: ตั้งอยู่เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

E-mail: info@swtc.ac.th

Tel: 043-556399


Social

เพจ Facebook วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

swtc.ac.th contact form