News

ข่าว - ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ และปีใหม่ไทย ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดศูนย์วันสงกรานต์ ณ เทศบาลหินกอง ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอาชีวะอาสา วันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2562

fix it center ณ อบต.เมืองจำปาขัน ประจำปีการศึกษา 2562

ประเมินสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2562

Personnel

ข้อมูลบุคลากร


ผู้บริหาร

บุคลากร ครู

บุคลากร เจ้าหน้าที่

องค์การนักศึกษา

นักศึกษา ปวช.

นักศึกษา ปวส.

รอบรั้ววิทยาลัยฯ

          ข้อมูลสถานศึกษา        

         ข้อมูลงบประมาณ         

        ข้อมูลอาคารสถานที่      

            ข้อมูลหลักสูตร           

            ข้อมูลครุภัณฑ์            

    ข้อมูลสถานประกอบการ    

    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม   

       ข้อมูลผลงานผู้เรียน       

       ข้อมูลผลงานวิชาการ      

     ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา     

Department

แผนกวิชา


แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาการบัญชี

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาการบัญชี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชายานยนต์

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชายานยนต์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาโลหะการ

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาโลหะการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาก่อสร้าง

จัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาก่อสร้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

Contact

ติดต่อ - สอบถาม


วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

Adress: ตั้งอยู่เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

E-mail: swtc101@gmail.com
Tel: 043-556399©Copyrights 2018 - 2020 www.swtc.ac.th
www.swtc.ac.th web by thanet kankaew swtc101@gmail.com