ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมภายใน
 02-01-2024

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

 02-01-2024

ตรวจสอบและตรวจรับ บ้านพักครู

 02-01-2024

เลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการและครูผู้ช่วย

 02-01-2024

ต้อนรับรองผู้อำนวยการและครูผู้ช่วย

 02-01-2024

ประชุมงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

 02-01-2024

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป

 10-05-2024

สอบปลายภาค

 02-01-2024

โครงการลงนามกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566

 02-01-2024

โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ

 02-01-2024

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 30 ส

 02-01-2024

กิจกรรมบริการประชาสัมพันธ์และรณรงค์

 02-01-2024

วันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่และวันรักการอ่าน วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ว

 02-01-2024

คณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำป

 02-01-2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา ในการ

 02-01-2024

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2566 วิทย

 02-01-2024

คณะกรรมการนิเทศอาสา ติดตามและพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 สิ

 02-01-2024

วันแม่แห่งชาติ

 02-01-2024

การดำเนินงานก่อสร้างบ้านพักครู

 02-01-2024

โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนร

 02-01-2024

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 26 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภ

 05-12-2023

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่างซ่อมและดัดแปลงรถจักยานยนต์ไฟฟ้า วันที่ 26-27 กร

 05-12-2023

พิธีเตรียมรับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ(ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่

 05-12-2023

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน-นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม

 26-11-2023

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ว


1 2 3 4 5 6