ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมภายใน
 17-05-2023

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วันที่ 14

 17-05-2023

โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุ

 17-05-2023

ประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั่งที่ 2 ณ ห้องประชุมช

 17-05-2023

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ อาชีวศึกษาภาคตะ

 17-05-2023

ประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2565 ณ ห้อ

 31-03-2023

โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิ

 31-03-2023

ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัย

 31-03-2023

การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิท

 31-03-2023

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึก

 31-03-2023

โครงการ BIG CLEANING DAY ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัย

 31-03-2023

โครงการอบรมชับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7

 31-03-2023

โครงการพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสามสี) Day Camp และประดับเครื่องห

 31-03-2023

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรร

 31-03-2023

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร

 02-09-2022

โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์เข้าฝึกงานในสถานประกอบการและ MOU กับสถานประกอบการ ประจ

 05-08-2022

วันสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565

 05-08-2022

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

 23-07-2022

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

 23-07-2022

พิธีเตรียมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 23-07-2022

หล่อเทียนพรรษา เตรียมความพร้อมเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ณ อำเภอสุวรรณภูมิ

 21-07-2022

โครงการอบรมภาวผู้นำและเขียนแผนปฎิบัติกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

 06-07-2022

โครงการตรวจสุขภาพ 2565

 06-07-2022

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา 2565

 06-07-2022

โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น(เข็ม3)


1 2 3 4