• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
  • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
  • Call us (043) 556-399

ประมวลภาพ กิจกรรม

  • ระยะสั้น รร สุวรรณภูมิพทยไพรศาล
  • หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน
  • หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
  • อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2563
  • ประเพณีวันลอยกระทง;วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2653
  • พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสามสี)และประดับเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก 2563
  • สอนระยะสั้นแผนกวิชาไฟฟ้า โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ประจำปี2563
  • คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงานทักษะการพัฒนา ลีลาศ ประจำปี 2563

ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ