ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมชุมชนและจิตอาสา
 06-10-2022

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 02-09-2022

โครงการจิตอาสาร้อยเอ็ดร่วมใจภักดี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต

 02-09-2022

โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเ

 23-07-2022

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ตำบลจำปาขัน

 08-06-2022

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

 02-06-2022

กิจกรรมปลูกป่าต้นยาง มรท.อีสาน(ทุ่งกุลาร้องไห้)

 20-05-2022

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2565

 19-05-2022

Fix it canter อบต.หัวโทน

 19-05-2022

Fix it Canter ศาลาประชาคมบ้านโคก

 19-05-2022

โครงการ Fix it Canter วัดเวฬุวันหัวโทน

 19-05-2022

fix it จิตอาสา ภารกิจที่ 2build เจลแอลกอฮอร์

 19-05-2022

โครงการจิตอาสาพระราชทาน บ้านสองชั้น

 18-04-2022

พิธีเปิดอาชีวศึกษา เทศกาลสงกรานต์ 2565

 24-01-2022

64-01-19 ลูกเสือจิตอาสาบ้านวัดโรงเรียน

 14-01-2022

โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 09-09-2021

บันทึกข้อตกลงDLTV R Service 2564

 09-09-2021

กิจกรรมfix it center ประจำปีการศึกษา 2564

 15-09-2021

ทำนาปลูกข้าวสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงวันแม่แห่งชาติ2564

 05-09-2021

กิจกรรมปล่อยพันธืูสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 2564

 26-11-2020

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน

 23-11-2020

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

 09-11-2020

กฐินสามัคคีอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

 26-10-2020

มอบอุปกรณ์กดเจล ทำบันทึกความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

 20-10-2020

fix it center ตำบลหินกองและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับเทศบาลหินกอง


1 2