ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมชุมชนและจิตอาสา
 02-01-2024

โครงการ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและห้องเรียนอาชีพ 75 ชั่วโมง แผนกวิชาช่างยนต์

 02-01-2024

ศึกษาดูงาน อวท. จากโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

 02-01-2024

โครงการห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

 02-01-2024

โครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

 05-12-2023

โครงการโรงเรียนยุติธรมมอุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

 05-12-2023

บริจาคโลหิต

 05-12-2023

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ

 05-12-2023

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน

 26-11-2023

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัย

 26-11-2023

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวะศึกษาระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสม

 26-11-2023

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน

 26-11-2023

อบรมภาวะผู้นำและเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 10-11 มิถุนาย

 26-11-2023

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 กิจกรรมปลูกป่าโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จังหวัดร

 15-09-2023

สัปดาห์ประชาธิปไตย กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษา ขอเชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเ

 15-09-2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษ

 15-08-2023

การประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์

 26-06-2023

กิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 26-06-2023

กิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีหินกองสัมพันธ์เกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ระหว่างวันท

 17-05-2023

กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 256

 31-03-2023

งานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ หนองแวง บ้านหิน

 31-03-2023

พิธีเปิดโครงการห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชากคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 31-03-2023

อาชีวะช่วยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและหลังน้ำลด ณ ศูนย์พักพิงบ้านคุยค้

 26-07-2022

ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ

 31-03-2023

Fix it จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย ปี 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ


1 2 3