โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

  18-10-2020
  000703

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0028.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0029.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0030.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0031.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0032.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0033.jpg


1 2