ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง(ทวิภาคี)
update 24-10-2019
ณ วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08:30 น. วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ หลักสูตรประกาศณียบีตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยมีนายสิทธิชนม์ คำแปล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี

1 2 3 4 5 6

View 000149