พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  19-10-2020
  000562

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_204.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_203.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_193.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_173.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_151.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_163.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_142.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_101.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_93.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_82.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_74.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_55.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_39.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_46.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_37.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_45.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_17.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_16.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_14.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_13.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_10.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ_5.jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ.jpg


1