ข้อมูลพื้นฐาน       

 

                                                           ปรัชญา

                                                      วิสัยทัศน์นำหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา

                                                             วิสัยทัศน์

                                                      มุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพให้ก้าวทันเทคโนโลยี บูรณาการการ

                                                                   จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานด้านการศึกษาคู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                            พันธกิจ

                                                                  1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                                                                  2.  พัฒนาการจัดการเรียนอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยี

                                                                  3.  พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

                                                                  4.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

                                                                  5.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

                                                                  6.  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

                                                                  7.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับองค์กรการศึกษาอื่น

                                                                  8.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนเฉพาะทาง