ข้อมูลหลักสูตร          หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศ   วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  •                                          - สาขาวิชาช่างยนต์  
  •                                          - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  •                                          - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  •                                          - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  •                                          - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  •                                          - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  •                                          - สาขาวิชาการบัญชี
  •                                          - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

.ระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รับนักเรียนที่จบจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา โดยมีแผนกวิชาดังต่อไปนี้

    - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

    - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

    - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

    - สาขาวิชาไฟฟ้า

    - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

    - สาขาวิชาโยธา

    - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

    - สาขาวิชาการบัญชี

    - สาขาวิชาการโรงแรม  

    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ