อัตลักษณ์ จุดเด่น ค่านิยม   

 

                                                                     อัตลักษณ์

                                                                     แต่งกายดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม นำอาชีพสู่สังคม

                                                                     อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม

                                                                     ความซื่อสัตย์  ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา

                                                                     จุดเด่น

                                                       1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดตามชั้นปี

                                                       2.  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

                                                       3.  ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและสถานประกอบการ

                                                                     ค่านิยม

                                                                  แต่งกายถูกระเบียบ วาจาดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มุ่งมั่นบริการ