ข้อมูลด้านอาคารสถานที่                                ชื่อสถานศึกษา           วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

                                ชื่อภาษาอังกฤษ         Suwannaphum technical college

                                ที่ตั้งสถานศึกษา         เลขที่ 152 หมู่ที่ 3 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล หินกอง   อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ

                                          จังหวัดร้อยเอ็ด รหัส 45130

                                 โทรศัพท์                  โทร.  043 – 556399         โทรสาร   โทร.  043 – 556399

                                  เว็บไซต์                    http://www.swtc.ac.th

                                   อีเมล                                           info@swtc.ac.th

 

                                   เนื้อที่ของสถานศึกษา               168 ไร่                                

                                   มีอาคาร รวมทั้งสิ้น                    13 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 115 ห้อง ได้แก่ 

                                   1.  อาคารอำนวยการ                                                       จำนวน   1  หลัง           21      ห้อง

                                         2.  อาคารพาณิชยการ                                                    จำนวน   1  หลัง           25      ห้อง

                                         3.  อาคารอุตสาหกรรม                                                    จำนวน   1  หลัง           24      ห้อง

                                         4.  อาคารวิทยบริการ                                                       จำนวน   1  หลัง           5        ห้อง

                                         5.  อาคารชั่วคราวพัสดุ                                                    จำนวน   1  หลัง           6        ห้อง

                                         6.  อาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน                             จำนวน   1  หลัง           3        ห้อง

                                         7.  อาคารแผนกวิชาช่างก่อสร้าง                                  จำนวน   1  หลัง           5        ห้อง

                                         8.  อาคารห้องสมุดเก่า                                                      จำนวน   1  หลัง           2        ห้อง

                                        9.  อาคารชั่วคราวบ้านพักครู                                           จำนวน   1  หลัง           22      ห้อง

                                       10. โดมอเนกประสงค์                                                          จำนวน   1  หลัง            -        ห้อง

                                       11. อาคารโรงอาหาร                                                            จำนวน   1  หลัง           4        ห้อง

                                       12. อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์                       จำนวน   1  หลัง            -        ห้อง

                                       13. อาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์                                  จำนวน   1  หลัง            -        ห้อง