สมรรถนะ เป้าประสงค์ จุดเน้น                                     สมรรถนะ

                                     1.  เชียวชาญงานอาชีพ

                                     2.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

                                     เป้าประสงค์

                       ภารกิจที่  1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา

          เป้าประสงค์ที่  1.  ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

          เป้าประสงค์ที่  2.  ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ

                       ภารกิจที่  2.  พัฒนาการจัดการเรียนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี

          เป้าประสงค์ที่  1.  ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

          เป้าประสงค์ที่  2.  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  ได้ตรงกับความต้องการ  ของสถานประกอบการ

                                    จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

                        1.  มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

                        2.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

                        3.  ครู มีคุณภาพ คุณวุฒิ ตรงตามสาขาที่สอน

                        4.  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและท้องถิ่นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

                        5.  มีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทั่วถึง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น