ความโดดเด่นของสถานศึกษาความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

 

  1.  รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ

  2.  รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับชาติ  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ประจำปีการศึกษา  2561  ระดับ  2 ดาว

  3.  ได้รับคัดเลือกผลงาน  "เครื่องหยอดน้ำกรดยางพารา" เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกในงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม

  4.  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนเป็นการตรวจเช็คสภาพและให้คำแนะนำบำรุงรักษาพาหนะทุกประเภท ในช่วงเทศกาล คือ ช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งหน่วยบริการอยู่บริเวณ ปตท. บ้านดอกไม้ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

      - กิจกรรมแนะแนวอาชีพ  โดยครูและนักเรียน นักศึกษาฝึกอบรมอาชีพ  108  อาชีพสำหรับประชาชนทั่ว

      - โครงการสร้างอาชีพเพื่อชมชน

       - โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ 108 อาชีพ

       - โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน

       - จัดทำโครงการสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนโดยวิทยาลัย ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่าง เรียน

       - โครงการขยายบทบาทซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยนำครูและนักเรียนนักศึกษาไป ให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอใกล้เคียง

       - โครงการอาชีวะบริการ เป็นการออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยร่วมกับหน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือ เช่น จังหวัด อบต. อบจ. เทศบาล อำเภอ เป็นต้น

5.  รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)

             1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารดีเด่นที่ประจักษ์ชัด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้แก่

                   1.  นายสิทธิชนม์ คำแปล           รองผู้อำนวยการ       

                   2.  นายปองภพ    อรุณไพร        รองผู้อำนวยการ                

                   3.  นายบัญชา      หวานใจ         รองผู้อำนวยการ       

                   4.  นายสุทิน         แก้วพล          รองผูอำนวยการ 

              2. ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาส วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้แก่

                   1.  นางสาวจุฑาพร       บุญวรรณ         ครู ค.ศ. 2

                   2.  นางเสาวนีย์           เกิดผล            ครู ค.ศ. 2

                   3.  นางสาวสุรวดี          เอ็มรัตน์          ครู ค.ศ. 2

                   4.  นายคณิต              กลางคาร         ครู ค.ศ. 1

                   5.  นายสราวุฒิ            รักษาวงค์         ครูผู้ช่วย

                   6.  นายชินสิงห์            เวียงวะลัย        พนักงานราชการ

                   7.  นายอุทัย               รัตถา             พนักงานราชการ

                   8.  นายอภิชาติ            มะลาไวย์         พนักงานราชการ

                   9.  นายพลกฤต           พรรณะ           พนักงานราชการ

                   10. ว่าที่ร้อยตรีจรัญ      มาเล              พนักงานราชการ

                   11. นางสาวสุนิษา        สว่างแสง         พนักงานราชการ

                   12. นางสาวเบญญาภา   สุรสุข             ครูพิเศษ

                   13. นางสาวสุธารักษ์     ปิวาวัฒนพานิช   ครูพิเศษ

 

3. ได้รับเกียรติบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องใน โอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้แก่

                    1.  นางสาวจินตนา       เศษวงค์           เจ้าหน้าที่

                    2.  นางสาวหนูกาล       ชัยเพ็ชร          เจ้าหน้าที่

                    3.  นางสาวเสาวลักษณ์   อุทิศพงษ์    เจ้าหน้าที่

      4.  นายอรรถพล          แจ้งสนาม     พนักงานขับรถ