มาตรฐานสถานศึกษาวิทยาลัย  มาตรฐานสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 

                        มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

               1.1 ด้านความรู้

               1.2  ด้านทักษะ และการประยุกต์ใช้

               1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                        มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา

                2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

                2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

                2.3  ด้านการบริหารจัดการ

                2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

                        มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

 

                                                      การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  มี  6  ด้าน  ดังนี้

                        ด้านที่ 1  คุณภาพนักศึกษา 

               1.1 นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

               1.2  นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น

     1.3  นักศึกษาบุคลิกภาพที่ดี  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี

             และกีฬา

                        ด้านที่  2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

                2.1  การพัฒนาหลักสูตร

                2.2  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

                2.3  การพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการเรียน

                2.4  การพัฒนากิจการนักเรียน

      2.5  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

                2.6  การค้นคว้า  วิจัย  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

                       ด้านที่  3  การบริหารจัดการ

               3.1  การพัฒนาระบบข้อมูลและสานสนเทศ

               3.2  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

               3.3  การบริหารงานงบประมาณและการบริการ

               3.4  การนบริหารงานอาคารสถานที่

               3.5  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

              ด้านที่  4  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

              4.1  การมีส่วนร่วมของชุมชน

              4.2  ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

                       ด้านที่  5  บุคลากรและกานรบริหารบุคลากร

              5.1  คุณลักษณะของผู้บริหาร

              5.2  คุณลักษณะของครู

              5.3  คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน

              5.4  การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร

                      ด้านที่  6  ความดีเด่นของสถานศึกษา

            6.1  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของครูและนักศึกษา

            6.2  อัตราการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ