ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เรื่อง ชะลอหรืองดูการส่งตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

  18-03-2563
  000833

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
เรื่อง ชะลอหรืองดูการส่งตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จนกว่าสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จะบรรเทาลง