การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียน

  25-05-2564
  000398

    

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียน

เดิมจากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

***ทั้งนี้วันเปิดภาคเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ