ประกาศ แจ้งการสั่งจองเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  07-06-2564
  000546

***ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณถูมิ***
แจ้งการสั่งจองเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เวลา 09.00-12.00 น.
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เวลา 13.00-16.00 น.
ณ โดมชมพูพันธุ์ทิพย์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

**หมายเหตุ เป็นการสั่งจองเท่านั้น การรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง