โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบีทีชีวภาพต่อการกำจัดหนอน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

  06-07-2566
  000229

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ นำโดยนายอำนาจ สังข์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้กล้าแสดงออกในด้านความคิดพร้อมกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ใดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา จึงได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบีทีชีวภาพต่อการกำจัดหนอน