ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

  18-03-2563
  000694

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)