นโยบายอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความเป็นเลิศ

  08-02-2564
  000564

นโยบายอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความเป็นเลิศ

“สุเทพ” ชูนโยบายอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความเป็นเลิศ พัฒนา One Farming Business , One Agricultural and Fishery College ในงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 42 

                                                        

 

   องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนารูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 42 โดยมีดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดประชุม  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
               ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรความตอนหนึ่งว่า ต้องการให้สถานศึกษาเกษตรและประมงค้นหาความเป็นเลิศ (Excellence) ว่าถนัดเรื่องใด เพื่อสร้างงานฟาร์มเชิงธุรกิจเพียงหนึ่งฟาร์มต่อหนึ่งวิทยาลัยเกษตรและประมง (One Farming business, One Agricultural and Fishery College ) ที่สามารถให้นักเรียนได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควบคู่กับการบริหารในเชิงธุรกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้กับสถานศึกษา  และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาด้านการเกษตรและดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจมาเรียนสายเกษตรเพิ่มมากขึ้น และเพื่อมุ่งพัฒนาสาขาเกษตรให้เกิดความเข็มแข็ง รองรับความต้องการแรงงานภาคเกษตรยุคใหม่ ในปีการศึกษา 2564 นี้ สถานศึกษาเกษตรและประมงจะจัดการศึกษาในสาขาเกษตรตามเจตนารมณ์ของกลุ่มสถานศึกษาเฉพาะทาง 
              สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนอาชีวะเกษตรในศูนย์อาชีวศึกษาซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จะดำเนินการภารกิจให้สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนการสอนสาขาเกษตรมากขึ้น โดยเปิดเป็นคลินิกด้านการเกษตร อย่างเช่น สาขาสัตวศาสตร์ ช่วยเกษตรกรตอนหมู ตอนวัว หรือ ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ หรือสาขาประมง ก็ช่วยวิเคราะห์น้ำให้ชาวประมงเพื่อทำประมง เป็นต้น 

แหล่งอ้างอิง www.vec.go.th