ครู บุคลากรทางการศึกษา

นายธเนตร์ ขันแก้ว
    ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ
    แผนกวิชา :: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานศูนย์สารสนเทศ / ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการชีววิถีเพื่อการพัมนาอย่างยั่งยืน / ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม / ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID :: filethanet
           Tel. :: 0902474499
        Email :: info@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew