ครู บุคลากรทางการศึกษา

นายนิรันดร์ คูคำ
    ตำแหน่ง :: ครู คศ.๑
    แผนกวิชา :: อิเล็กทรอนิกส์
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมเเละสิ่งประดิษฐ์ / ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: niran.khukham@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew