ครู บุคลากรทางการศึกษา

นายวิเชียร เศรษโฐ
    ตำแหน่ง :: ครู คศ.๑
    แผนกวิชา :: เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
    หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหน้างานทะเบียน / ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพเเละมาตรฐานการศึกษา
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: wichian.sradtho@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew