ครู บุคลากรทางการศึกษา

นายกิตติชัย ชำนาญ
    ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ
    แผนกวิชา :: ไฟฟ้ากำลัง
    หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ / ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ผู้ช่วยหน้างานกิจกรรมนักเรียน
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email ::
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew