ครู บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวชะมัยพร เบ็ญจมาศ
    ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ
    แผนกวิชา :: สามัญ-สัมพันธ์
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์ / หัวหน้างานครูที่ปรึกษา / ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน / ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการเเละห้องสมุด / ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: chamaiporn.benchamat@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew