ครู บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวเนตรนภา โพธินาม
    ตำแหน่ง :: ครู พนักงานราชการ
    แผนกวิชา :: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: netnapa.phothinam@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew